Linda Kvarnlöf

Linda är forskare vid Mittuniversitetets Risk- och krisforskningscentrum (RCR) och har under flera år forskat om civilsamhällets roll i krishantering och krisberedskap. I forskningsprojekt finansierade av bland annat MSB och VR har hon studerat frivillighet i samband med omfattande kriser samt människors motivation till hemberedskap.

Scroll to Top