Linda Kvarnlöf

Biografi

Linda Kvarnlöf är sociolog och krisforskare vid Mittuniversitetets Risk- och krisforskningscentrum. Hon har under de senaste tio åren forskat om civilsamhällets betydelse vid krishantering genom att bland annat särskilt studera relationen mellan frivilliga och offentliga krishanteringsaktörer. Sedan 2017 bedrivs hennes forskning framförallt inom ramen för det MSB finansierade forskningsprojektet Hushållsberedskap i samhällssäkerhetsdiskurser och vardagens praktiker. Här studerar hon hushålls krisberedskap ur två olika perspektiv: dels genom att granska samhällsdiskussionen och politiken kring den så kallade hemberedskapen, dels genom intervjustudier där allmänheten får besvara frågor kring hur de själva ser på behovet av hemberedskap.