Var med och skapa Sveriges absolut viktigaste mötesplats

Mötesplats Samhällssäkerhet är Sveriges största mötesplats för alla som arbetar inom samhällssäkerhet och har arrangerats sedan 2011. Innehållet i konferensprogrammet och utställningen är nu mer aktuellt än någonsin och tillsammans med dig och dina kollegor skapar vi Sveriges absolut viktigaste mötesplats. Välkommen till Kistamässan den 22-23 mars 2022. Här hittar du biljetter till Mötesplatsen. 

Årets teman

Inför kommande Mötesplats Samhällssäkerhet presenteras två huvudteman:

”En genuin naturresurs i våra nordiska länder är tilliten. Den är helt central i kris.” – Kjell A Nordström

Ett motståndskraftigt samhälle är ett samhälle som inkluderar alla relevanta parter i sin förmåga att hantera kriser.

Detta i sin tur kräver tillit till systemet. Tillit till myndigheter, demokratin och samhällskontraktet men framförallt tillit till varandra. Ett samhälle är som bäst när det finns tillit och är i sin tur grunden för motståndskraft. Ett faktum som vi ofta ser i näringslivet. Företag som bygger ledning, organisation och erbjudande på tillit har ofta högre effektivitet och produktivitet.

Totalförsvarets framgång och vår förmåga att hantera kriser bygger, förutom på handlingskraftiga myndigheter med trovärdighet i sitt uppdrag, på den folkliga acceptansen eller det som i folkmun kallas för folkförankring. Folkförankring kan i sin tur inte uppnås utan – tillit.

Tillit är grunden till en mängd faktorer som är avgörande för att vi ska fortsätta utvecklas tillsammans för ett starkt och handlingskraftig Sverige. Inte minst för att det finns ett viktigt arv att ta vara på, framförallt med avseende på demokrati, rättigheter, friheter och öppenhet men också ansvar, plikt och skyldigheter. Dessa måste utvecklas för att fungera i en modern kontext.

Under Mötesplats Samhällssäkerhet 2022 resonerar vi kring hur tilliten i samhället har påverkats av pandemin, den organiserade brottsligheten och omvärldsutvecklingen samt hur vi tar oss an de utmaningar svensk samhällssäkerhet står inför med fokus på just tillit och handlingskraft.

Men framförallt hur vi i Sverige hittar en väg som fungerar för oss, baserad på våra förutsättningar.

Regeringen beslutade den 10 december 2015 att Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och övriga berörda civila myndigheter skulle återuppta en sammanhängande planering för totalförsvaret. Sedans dess har ett stort antal utredningar på området genomförts, en omfattande förflyttning i myndigheternas arbete gjorts och debatten om totalförsvarets utveckling och betydelse för Sveriges säkerhet och försvar breddats.

Idag är alla är överens om den civila beredskapens betydelse för totalförsvaret, det vill säga samhällets funktionalitet vid kris och krig, och behovet av samhällets stöd till Försvarsmakten. Men går uppbyggnaden av ett modernt civilt försvar snabbt nog?

Nästan alla aktörer är också överens om att samarbete och samverkan över gränserna mellan civilt och militärt, mellan offentligt och privat och med civilsamhället är nödvändigt och att det ökar motståndskraften väsentligt.

Under kommande Mötesplats Samhällsäkerhet ställer vi oss frågan vad som krävs för att Sverige ska få till stånd en modern och sammanhållen totalförsvarsplanering? En totalförsvarsplanering som i sin tur bygger på tillit och handlingskraft och tar avstamp i ett samarbete i fred som leder till effektiv samverkan i kris och krig.

Mötesplats Samhällssäkerhet är till för er konferensdeltagare, besökare och utställare. Vi är konferensen för dig som vill inspireras, utvecklas och för mötet mellan människor som står inför att hantera samma utmaningar i svensk samhällssäkerhet.

Vi har med utgångspunkt i tidigare års utvärderingar lyssnat på era kommentarer och tankar om hur mötesplatsen kan fortsätta utvecklas. Där kan vi bland annat se att ni efterfrågar mer inspiration, erfarenhetsutbyte och fokus på kommun, civilsamhälle och individ. Därför kommer vi under Mötesplats Samhällsäkerhet 2022 att fokusera på detta bland mycket annat.

Kan du bidra till att göra Sverige säkrare?

Dela med dig av din kunskap, väx ditt nätverk och träffa ledande aktörer inom samhällssäkerhet. Det är bara några av anledningarna till varför du ska besöka mötesplatsen.
Besökare

Bli utställare

Funderar du på att medverka som utställare hos oss men behöver mer information? Vi har samlat den informationen till dig.
Utställare

Arrangör

Easyfairs arrangerar idag 220 mässor i 17 länder (Algeriet, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Kina, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA). Easyfairs driver dessutom 10 mässanläggningar i Belgien, Nederländerna och Sverige (Antwerpen, Gent, Nekkerhal – Mechelen, Namur, Gorinchem, Hardenberg, Venray, Göteborg, Malmö och Stockholm). Koncernen har drygt 750 anställda och omsatte under verksamhetsåret 2018–2019 drygt 171 miljoner euro.

Huvudpartners

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Arbetet sker tillsammans med många andra – kommuner, regioner, myndigheter och organisationer. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd till de som är ansvariga. Vi ska också se till att samhället lär sig av det som inträffat. MSB har också viktiga uppgifter inom civilt försvar.

Partners

länsstyrelserna

Sverige består av 21 län och i varje län finns en länsstyrelse. Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar.

Länsstyrelsen ska ha ett statligt helhetsperspektiv i sitt arbete och samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Vi ska också följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Länsstyrelsens roll i krisberedskapen är att samordna det regionala arbetet – före, under och efter en samhällsstörning. Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Mediapartner

aktuell säkerhet logga

Aktuell Säkerhet är tidningen för alla som vill göra säkrare affärer och är därför en säker informationskälla för säkerhetsansvariga inom såväl privat som statlig och kommunal sektor.

När?

22-23 mars 2022

Var?

Kistamässan

Årets programansvarige

Årets programansvarige heter Minou Sadeghpour. Minou är ledningsstrateg samt stabschef i krisorganisationen i Sigtuna kommun. 
Läs mer om Minous tankar inför mötesplatsen här

minou
Utställare

Årets ambassadörer

Mötesplats Samhällssäkerhet har knutit sig an viktiga aktörer inom samhällssäkerhet.
Nedan presenteras årets ambassadörer. 

Michael

Michael Marklund

HS&Q Manager, Copenhagen Malmö Port AB

emma

Emma Stenholm

Head of Corporate Security, Ericsson

Malin Dreifaldt

Säkerhetsstrateg, Västerås Stad

Lottapodden

Samtal om fred och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. 

R.A.P.S. News 

Omvärldskoll för samhällsaktörer och blåljus

Emma Nordwall

Emma Nordwall

förbundsdirektör räddningstjänsten, Skåne Nordväst

Anna Torndahl

Samordnare och utbildningsledare Krisberedskap, Försvarsutbildarna

person-konturer

Lars Hedström

Biträdande institutionschef på Försvarshögskolan

Sandra Danielsson, brandingenjör, MSB

Sandra Danielsson

Brand- och riskhanteringsingenjör, MSB

person-konturer

Johan Szymanski

Förbundsdirektör på Brandkåren Norra Dalarna

Scroll to Top