Var med och skapa Sveriges absolut viktigaste mötesplats

Mötesplats Samhällssäkerhet är Sveriges största mötesplats för alla som arbetar inom samhällssäkerhet och har arrangerats sedan 2011. Såväl nationellt som globalt står vi inför utmaningar i Sverige. Behovet av att kunna mötas för dialog, utbyte av erfarenheter och att tillsammans arbeta för att utveckla Sveriges krisberedskap är stort. Innehållet i konferensprogrammet och utställningen är nu mer aktuellt än någonsin och tillsammans med dig och dina kollegor skapar vi Sveriges absolut viktigaste mötesplats.

Mötesplats Samhällssäkerhet arrangeras i samarbete med vår huvudpartner MSB och är den viktigaste arenan för alla som engagerar sig i totalförsvar, strategiskt säkerhetsarbete samt krisberedskap. Välkommen till Kistamässan den 21-22 mars 2023. 

Årets teman

Inför kommande Mötesplats Samhällssäkerhet presenteras två huvudteman som kommer genomsyra hela mötesplatsen:

”En genuin naturresurs i våra nordiska länder är tilliten. Den är helt central i kris.” – Kjell A Nordström

Ett motståndskraftigt samhälle är ett samhälle som inkluderar alla relevanta parter i sin förmåga att hantera kriser.

Detta i sin tur kräver tillit till systemet. Tillit till myndigheter, demokratin och samhällskontraktet men framförallt tillit till varandra. Ett samhälle är som bäst när det finns tillit och är i sin tur grunden för motståndskraft. Ett faktum som vi ofta ser i näringslivet. Företag som bygger ledning, organisation och erbjudande på tillit har ofta högre effektivitet och produktivitet.

Totalförsvarets framgång och vår förmåga att hantera kriser bygger, förutom på handlingskraftiga myndigheter med trovärdighet i sitt uppdrag, på den folkliga acceptansen eller det som i folkmun kallas för folkförankring. Folkförankring kan i sin tur inte uppnås utan – tillit.

Tillit är grunden till en mängd faktorer som är avgörande för att vi ska fortsätta utvecklas tillsammans för ett starkt och handlingskraftig Sverige. Inte minst för att det finns ett viktigt arv att ta vara på, framförallt med avseende på demokrati, rättigheter, friheter och öppenhet men också ansvar, plikt och skyldigheter. Dessa måste utvecklas för att fungera i en modern kontext.

Under Mötesplats Samhällssäkerhet 2022 resonerar vi kring hur tilliten i samhället har påverkats av pandemin, den organiserade brottsligheten och omvärldsutvecklingen samt hur vi tar oss an de utmaningar svensk samhällssäkerhet står inför med fokus på just tillit och handlingskraft.

Men framförallt hur vi i Sverige hittar en väg som fungerar för oss, baserad på våra förutsättningar.

Regeringen beslutade den 10 december 2015 att Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och övriga berörda civila myndigheter skulle återuppta en sammanhängande planering för totalförsvaret. Sedans dess har ett stort antal utredningar på området genomförts, en omfattande förflyttning i myndigheternas arbete gjorts och debatten om totalförsvarets utveckling och betydelse för Sveriges säkerhet och försvar breddats.

Idag är alla är överens om den civila beredskapens betydelse för totalförsvaret, det vill säga samhällets funktionalitet vid kris och krig, och behovet av samhällets stöd till Försvarsmakten. Men går uppbyggnaden av ett modernt civilt försvar snabbt nog?

Nästan alla aktörer är också överens om att samarbete och samverkan över gränserna mellan civilt och militärt, mellan offentligt och privat och med civilsamhället är nödvändigt och att det ökar motståndskraften väsentligt.

Under kommande Mötesplats Samhällsäkerhet ställer vi oss frågan vad som krävs för att Sverige ska få till stånd en modern och sammanhållen totalförsvarsplanering? En totalförsvarsplanering som i sin tur bygger på tillit och handlingskraft och tar avstamp i ett samarbete i fred som leder till effektiv samverkan i kris och krig.

Mötesplats Samhällssäkerhet är till för er konferensdeltagare, besökare och utställare. Vi är konferensen för dig som vill inspireras, utvecklas och för mötet mellan människor som står inför att hantera samma utmaningar i svensk samhällssäkerhet.

Vi har med utgångspunkt i tidigare års utvärderingar lyssnat på era kommentarer och tankar om hur mötesplatsen kan fortsätta utvecklas. Där kan vi bland annat se att ni efterfrågar mer inspiration, erfarenhetsutbyte och fokus på kommun, civilsamhälle och individ. Därför kommer vi under Mötesplats Samhällsäkerhet 2022 att fokusera på detta bland mycket annat.

Besök Mötesplats Samhällssäkerhet

Som besökare på Mötesplats Samhällssäkerhet kan du välja att antingen besöka utställningen gratis eller köpa biljett till konferensen och ta del av allt innehåll på Mötesplatsen. Läs mer om konferensen nedan.
Besökare

Bli utställare

Funderar du på att medverka som utställare hos oss men behöver mer information? Vi har samlat den informationen till dig.
Utställare

När?

21-22 mars 2023

Var?

Kistamässan

Årets programansvarige

Årets programansvarige heter Minou Sadeghpour. Minou är ledningsstrateg samt stabschef i krisorganisationen i Sigtuna kommun. 
Läs mer om Minous tankar inför mötesplatsen här

minou
Utställare

Årets ambassadörer

Mötesplats Samhällssäkerhet har knutit sig an viktiga aktörer inom samhällssäkerhet.
Nedan presenteras årets ambassadörer. 

Emma Nordwall

Emma Nordwall

förbundsdirektör räddningstjänsten, Skåne Nordväst

emma

Emma Stenholm

Head of Corporate Security, Ericsson

Lottapodden

Samtal om fred och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. 

Malin Dreifaldt

Säkerhetsstrateg, Västerås Stad

Michael Marklund

HS&Q Manager, Copenhagen Malmö Port AB

Sandra Danielsson, brandingenjör, MSB

Sandra Danielsson

Brand- och riskhanteringsingenjör, MSB

Emma Nordwall

Emma Nordwall

förbundsdirektör räddningstjänsten, Skåne Nordväst

Anna Torndahl

Samordnare och utbildningsledare Krisberedskap, Försvarsutbildarna

person-konturer

Lars Hedström

Biträdande institutionschef på Försvarshögskolan

R.A.P.S. News 

Omvärldskoll för samhällsaktörer och blåljus

person-konturer

Johan Szymanski

Förbundsdirektör på Brandkåren Norra Dalarna

Scroll to Top