Kistamässan 18-19 mars 2025

Om konferensen

Information om konferensen 2025 kommer under hösten

Konferensprogrammet är framtaget i ett nära samarbete med relevanta aktörer och ger dig som konferensdeltagare möjligheten att kompetensutvecklas, ta del av nyheter och trender samt lyssna till praktikfall. Innehållet i konferensprogrammet är nu mer aktuellt än någonsin och tillsammans med dig och dina kollegor skapar vi Sveriges absolut viktigaste mötesplats.

2024 års tema: Att gå från ord till handling

Under 2024 års Mötesplats Samhällssäkerhet ställde vi oss frågan vad som krävs för att Sverige ska få till stånd en modern och sammanhållen totalförsvarsplanering? En totalförsvarsplanering som i sin tur bygger på tillit och handlingskraft och tar avstamp i ett samarbete i fred som leder till effektiv samverkan i kris och krig.

Nästan alla aktörer är överens om att samarbete och samverkan över gränserna mellan civilt och militärt, mellan offentligt och privat samt med civilsamhället är nödvändigt och att det väsentligt ökar motståndskraften.

Konferensupplägg

Konferensprogrammet 2024 var uppdelat i plenara sessioner och tre olika spår; Allmänheten och individen, Cybersäkerhet och psykologiskt försvar och Försörjningsförmåga. Konferensbiljetterna inkluderade samtliga sessioner och spår och man behöver inte göra några val i förväg, utan väljer fritt på plats. 

Plenara sessioner 2024

Dag 1: Totalförsvar

Sveriges fred och frihet är hotad. Rysslands aggressionskrig mot Ukraina sker inte i ett plötsligt vakuum utan i ett fönster där västvärldens samlade motståndskraft varit låg. För svensk del har kriget inneburit ett säkerhetspolitiskt paradigmskifte när den svenska alliansfriheten ersatts i en strävan mot ett medlemskap i Nato. Förändringen är inte utan utmaningar. Samtidigt som det svenska bidraget till säkerhetsgemenskapen är påtagligt och väl integrerat har Sverige också blivit en del av ett storpolitiskt maktspel. 

Att gå från ord till handling

Totalförsvaret med det militära och civila försvarets resurser formeras i rask takt. Sveriges förmåga att möta hot och angrepp prövas redan nu i flera olika arenor. Cyberangrepp och påverkanskampanjer riktas mot Sverige och svenska intressen med syftet att skada samhällets funktionalitet och slå split mellan människor.  Det civila försvaret ställer stora krav på hela samhället i alla nivåer - samsyn, samordning och samverkan. Vid sidan av det offentligas organisering återbyggs ett modernt totalförsvar där såväl näringsliv som frivilligresurser är nödvändiga komponenter. 

Dag 2: Samhällets säkehet

Den samtida rörelsen av ett allt strängare klimat med extrema väder som följd och ökande beroenden gör samhället sårbart – och trenden är negativ. Under kommande decennier kommer antalet extremväder och naturolyckor att bli fler och värre. Det är en dyster prognos och med kunskap om allt det lidande som extrem torka, översvämningar, jordskred och stormar har inneburit för människor över hela landet är förväntningarna på och behoven av en stark krisberedskap stor. 

I kris och krig

Den fria rörligheten av människor och varor som blivit grundläggande för det moderna samhället har också förändrat förutsättningarna för att i kris kunna säkerställa tillgången till samhällsviktiga funktioner och resurser. Försörjningsfrågor om energi, vatten, livsmedel, sjukvårdsmaterial och mediciner har ökat kraven på mer robusta flöden med kapacitet för såväl produktion, förädling, logistik och distribution.  Den globala rörligheten gör samhället också mer känsligt för snabb spridning av sjukdom och ohälsa. När coronaviruset började spridas över världen var omfattande nedstängningar, nationella restriktioner och mellanmänsklig avskärmning inte tillräckligt. I djurbeståndet sprids virus också snabbt och vid sidan av ekonomiska förluster riskerar mutationer att också drabba människor.  Inför den kommande ”svarta svanen” – den nästa stora krisen – kan generisk krisförmåga utvecklas och samövas. Men resurserna kan inte alltid finnas överallt samtidigt. Systemet kräver en förmåga att skala upp och stödresurser skyndsamt prioriteras och fördelas. 

Konferensspår 2024

Allmänheten och individen

För ett effektivt civilt försvar är en samverkan på flera nivåer mellan stat, myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner nödvändig. Men det civila försvaret sträcker sig längre än så och omfattar även privata företag och frivilligorganisationer. Precis som de offentliga organisationerna bemannas dessa av enskilda individer.

Vilka är drivkrafterna hos de eldsjälar som driver frågorna framåt, vad gör kommuner och regioner, hur kan staten genom sina myndigheter bidra och vad görs redan idag? Och hur når vi individerna?

Programspåret "Allmänheten och individen" tar avstamp i broschyren "Om kriget eller krisen kommer". Vi får konkreta exempel på hur allmänheten i kommuner och regioner på ett intresseväckande sätt kan informeras om och bli delaktiga i det civila försvaret, samt hur kommuner och regioner samverkar med frivilligorganisationer.

Cybersäkerhet och psykologiskt försvar

Den återupptagna planeringen av totalförsvaret sker i en digitaliserad värld. Digitala kanaler öppnar upp en ny värld av möjligheter, effektivitet och tillgänglighet – men också en ny palett av risker och sårbarheter för den enskilde aktören och för systemet i stort. Hur går vi från ord till handling i ett digitaliserat civilt försvar? Hur stärker vi samhällets resiliens i en digital tid? Hur påverkar digitaliseringen tilliten till systemet och till varandra?

Hur påverkar digitaliseringen och cyber vårt arbete som rör säkerhet och beredskap? Hur går vi från ord till handling i ett digitaliserat totalförsvar? Hjälper eller stjälper den digitala världen vår totalförsvarsplanering och tillit till systemet och till varandra i systemet?

Vad är cybersäkerhet i Sverige 2024? Hur ser hotbilden ut mot Sverige från ett cyberperspektiv och vad kan vi göra för att säkra vår cybersäkerhet? Vad kan man göra som en enskild aktör och som en del av helheten i totalförsvaret? Vad behöver Sverige fokusera på, vart står vi och vilken är planen framåt? 

Digitaliseringen innebär en risk för cyberattacker. Cyberattacker kan drabba alla – finns det några generella lärdomar att hämta? Hur rider man ut stormen och hur ser vägen tillbaka till ett normalläge ut. Hur är det när man som verksamhet är ”under attack”?

Otillbörlig informationspåverkan och desinformation har det pratats om flitigt de senaste åren och genom digitala kanaler kan det enkelt spridas till många snabbt. Men vad är otillbörlig informationspåverkan och desinformation, hur kan det påverka Sveriges säkerhet, och hur påverkar det medborgarna? Det psykologiska försvaret, vad är det och vad betyder det för Sverige? Hur går vi från ord till handling i det psykologiska försvaret?

Försörjningsförmåga

Försörjningsförmåga är ett kunskapsområde som fått rejält ökad betydelse de senaste åren. En orsak är det säkerhetspolitiska läget där både livsmedelsförsörjningen och energiförsörjningen utmanats av det ryska anfallskriget i Ukraina. Ett annat skäl är att många länder ser över sitt beroende av Kina. En tredje orsak är erfarenheterna av Corona-pandemin.

I spåren av dessa förändringar talas det nu mer och mer om att flytta råvaruutvinning och varuproduktion närmare konsumtionen, bygga upp beredskapslager och skydda varuförsörjningen. Detta påverkar förstås försörjningsberedskapen och svenska aktörers möjligheter att säkerställa sina försörjningskedjor.

Om detta handlar programspåret "Försörjningsförmåga" under Mötesplats Samhällssäkerhet 2024. Vi tittar på svensk försörjningsförmåga i kris och krig men också hur innovation, digitalisering och delningsekonomi möjliggör nya lösningar.

Spåransvariga 2024

Möt våra spåransvariga 2024. Experter som satte samman ett attraktivt och aktuellt konferensprogram.

Henrik Karlsson
Plenara sessioner

Michaela Stenman
Allmänheten & individen

Carl Heath
Cybersäkerhet & psykologiskt försvar

 

Freddy Jönsson Hanberg
Försörjningsförmåga

Scroll to Top