En mötesplats med syfte att främja samverkan
som gör skillnad för Sverige

Svensk säkerhet står fortsatt inför stora utmaningar. Med lokala, regionala och nationella perspektiv som grund lyfter vi frågor som hur vi kan bredda våra perspektiv när vi jobbar med svensk säkerhet i syfte att nå framgång i totalförsvarsplaneringen. Ett säkert Sverige kräver en inkluderande debatt och ett bidrag från myndighet till individnivå.

Mötesplats Samhällssäkerhet är en konferens och mässa med utgångspunkt i hur vi bygger ett starkt och tryggt Sverige. Den 31 maj – 1 juni 2022 för vi samman yrkesverksamma personer inom Sveriges olika samhällsnivåer för att samverka på Kistamässan. Tillsammans för ett säkrare Sverige.

Årets teman på Mötesplatsen

ikon

”En genuin naturresurs i våra nordiska länder är tilliten. Den är helt central i kris.” – Kjell A Nordström

Ett motståndskraftigt samhälle är ett samhälle som inkluderar alla relevanta parter i sin förmåga att hantera kriser.

Detta i sin tur kräver tillit till systemet. Tillit till myndigheter, demokratin och samhällskontraktet men framförallt tillit till varandra. Ett samhälle är som bäst när det finns tillit och är i sin tur grunden för motståndskraft. Ett faktum som vi ofta ser i näringslivet. Företag som bygger ledning, organisation och erbjudande på tillit har ofta högre effektivitet och produktivitet.

Totalförsvarets framgång och vår förmåga att hantera kriser bygger, förutom på handlingskraftiga myndigheter med trovärdighet i sitt uppdrag, på den folkliga acceptansen eller det som i folkmun kallas för folkförankring. Folkförankring kan i sin tur inte uppnås utan – tillit.

Tillit är grunden till en mängd faktorer som är avgörande för att vi ska fortsätta utvecklas tillsammans för ett starkt och handlingskraftig Sverige. Inte minst för att det finns ett viktigt arv att ta vara på, framförallt med avseende på demokrati, rättigheter, friheter och öppenhet men också ansvar, plikt och skyldigheter. Dessa måste utvecklas för att fungera i en modern kontext.

Under Mötesplats Samhällssäkerhet 2022 resonerar vi kring hur tilliten i samhället har påverkats av pandemin, den organiserade brottsligheten och omvärldsutvecklingen samt hur vi tar oss an de utmaningar svensk samhällssäkerhet står inför med fokus på just tillit och handlingskraft.

Men framförallt hur vi i Sverige hittar en väg som fungerar för oss, baserad på våra förutsättningar.

Regeringen beslutade den 10 december 2015 att Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och övriga berörda civila myndigheter skulle återuppta en sammanhängande planering för totalförsvaret. Sedans dess har ett stort antal utredningar på området genomförts, en omfattande förflyttning i myndigheternas arbete gjorts och debatten om totalförsvarets utveckling och betydelse för Sveriges säkerhet och försvar breddats.

Idag är alla är överens om den civila beredskapens betydelse för totalförsvaret, det vill säga samhällets funktionalitet vid kris och krig, och behovet av samhällets stöd till Försvarsmakten. Men går uppbyggnaden av ett modernt civilt försvar snabbt nog?

Nästan alla aktörer är också överens om att samarbete och samverkan över gränserna mellan civilt och militärt, mellan offentligt och privat och med civilsamhället är nödvändigt och att det ökar motståndskraften väsentligt.

Under kommande Mötesplats Samhällsäkerhet ställer vi oss frågan vad som krävs för att Sverige ska få till stånd en modern och sammanhållen totalförsvarsplanering? En totalförsvarsplanering som i sin tur bygger på tillit och handlingskraft och tar avstamp i ett samarbete i fred som leder till effektiv samverkan i kris och krig.

Mötesplats Samhällssäkerhet är till för er konferensdeltagare, besökare och utställare. Vi är konferensen för dig som vill inspireras, utvecklas och för mötet mellan människor som står inför att hantera samma utmaningar i svensk samhällssäkerhet.

Vi har med utgångspunkt i tidigare års utvärderingar lyssnat på era kommentarer och tankar om hur mötesplatsen kan fortsätta utvecklas. Där kan vi bland annat se att ni efterfrågar mer inspiration, erfarenhetsutbyte och fokus på kommun, civilsamhälle och individ. Därför kommer vi under Mötesplats Samhällsäkerhet 2022 att fokusera på detta bland mycket annat.

Det senaste gällande vaccinationsbevis och deltagarbegränsningar

Med anledning av presskonferensen 10 januari. Mässor fick 1 juli 2021 en egen kategori i begränsningsförordningen (2021:8) utifrån vår förmåga att implementera tillräckliga smittskyddsåtgärder. Från och med 12 januari är mässor inkluderade i de verksamheter där krav på vaccinationsbevis för deltagare gäller. Dessutom omfattas mässor sedan 23 december (2021) av deltagarbegränsningar på 1 deltagare per 10 kvadratmeter, vilket kompletterats med ett maxantal på 500 oavsett yta från och med 12 januari. Dessa deltagarbegränsningar omprövas varannan vecka med en uttalad förväntan/uppskattning från FHM att efter fyra veckor kunna revidera dessa till mindre begränsande regler.

Din och vår hälsa och säkerhet kommer alltid i första hand. Vi efterföljer – liksom vi gjort genom hela pandemin - de rekommendationer och restriktioner som gäller i vårt samhälle och är i nära dialog med FHM om utvecklingen. Vi för, baserat på tillgänglig information, en tät dialog med våra deltagare, partners och utställare för att hitta de mest relevanta lösningarna och vägarna för respektive event när behov uppstår. Våra anläggningar och mötesplatser är anpassade för att ni skall få uppleva säkra evenemang, exempelvis genom att vi inlett ett globalt partnerskap med SGS- världens ledande inspektions-, verifierings-, test- och certifieringsföretag - samt att vi under projektet ”vi ses säkert” har ett samarbete med övriga mässanläggningar i Sverige där vi bl.a. har Covid-19 certifierat oss med hjälp av företaget Safe Asset Group (www.visessakert.se)
mötesplatsen

Varför ska du besöka mötesplatsen?

På Mötesplats Samhällssäkerhet den 31 maj – 1 juni vid Kistamässan får du ta del av ett gediget konferensprogram, träffa företag, organisationer och föreningar i utställningen, nätverka, diskutera otroligt viktiga ämnen och mycket mer.

Har du förslag på ämnen du skulle vilja tas upp i programmet är du välkommen att kontakta oss.

Utställare

Intresserad av att veta mer?

Har du funderingar kring vilka som arrangerar mötesplatsen eller vilka som är partners?

Hitta leverantören som kan hjälpa er organisation

På mötesplatsen finner du ett stort antal organisationer och företag. Under två dagar får du möjligheten att upptäcka nyheter, innovationer, nätverka, utbyta erfarenheter och hitta ditt nya konsultföretag. 

Lär av andra för att bli starkare i den egna beredskapen
- Utdrag ur programmet:

Programmet har sin utgångspunkt i dessa två huvudsakliga spår: Krisberedskap och samhällets motståndskraft och Samhället i gråzon och krig.

Ett modernt civilt försvar – samhällets beredskap för kris och krig
Mikael Damberg
Inrikesminister, Regeringskansliet

Sverige i kris
Staffan Isling
VD, SKR

minou

Vi kollar läget med Minou Sadeghpour inför Mötesplats Samhällssäkerhet 2022

Hur skulle du presentera programmet för Mötesplats Samhällssäkerhet 2022?

– Eftersom planeringen för programmet för Mötesplats Samhällsäkerhet 2022 pågår för fullt skulle jag säga att min förhoppning är ett inspirerande, modigt och lärorikt program.

Varför är det viktigt att delta i Mötesplats Samhällssäkerhet?

– Det är viktigt av flera skäl men framförallt för att…

Läs mer »

Låt oss hålla kontakten

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev nedan och få den senaste informationen om mötesplatsen.

Huvudpartner

Partner

Mediapartner