Frivilliga resurser i kris

När ett samhälle utsätts för omfattande påfrestning utgör enskilda individers engagemang ett väsentligt bidrag till offentliga aktörers resurser och förmåga. I kris behöver myndigheters resurser kompletteras med frivillig personal, utbildad och organiserad, och behovet av ett aktivt civilsamhälle inom frågor som berör kris och krig är därför av stor vikt för svensk beredskap.

För att effektivt kunna nyttja frivilliga som resurs, krävs det kontinuerlig dialog, samverkan och kunskapsutveckling avseende varandras förmåga, roll och behov. Särskilda utbildningsinsatser, tillika återkommande övningsverksamhet, är avgörande och under pandemin har både spontant och organiserat frivilliga krafter åter visat sig oumbärliga för samhällets motståndskraft. Resursen återfinns i flertalet både synliga och mindre synliga funktioner och områden, aktivt bidragande till direkt krishantering och långsiktig beredskap.

Scroll to Top