BEREDSKAPSHÄNSYN I SAMHÄLLSPLANERINGEN

This post is also available in: English (Engelska)

Att bygga motståndskraft i ett samhälle är inget som en enskild aktör gör eller ansvarar för. Det är allas ansvar. Samhällen som klarar av att anpassa sig till nya förhållanden och snabba förändringar är samhällen som klarar sig, som skyddar sina medborgare och sina intressen, sina fri- och rättigheter.

I dagens samhälle är riskbilden snabbt föränderlig och hotbilden mer diffus än tidigare. Mot denna bakgrund ska Sverige bygga totalförsvar igen. Samhället måste tillbaka till att bygga upp resiliens, anpassning och förmåga att hantera förändring. Robusthet – ett samhälle som tål påfrestningar väl. Vi måste värna civilbefolkningen, upprätthålla samhällsviktig verksamhet och bidra till försvarsmaktens förmåga.

AFRY kan med vår breda expertkompetens skydda det befintliga system som redan finns och att säkra att vi inte bygger in sårbarheter när vi bygger nytt. Vi beaktar de samhällsviktiga funktionernas kontinuitet, reservlösningar och förmåga att ställa om.

– Stöd och hjälp med hur risk-och sårbarhetsanalyser kan utgöra ett viktigt stöd i den fysiska planeringen.
– Skydda och begränsa verkningar av stridshandlingar.
– Skapa förutsättningar att lösa friytor för alternativ användning, alternativa vägar etc.
– Förutsättningar för att kommunens ansvar för nödvatten, sanitet, evakuering, inkvartering, nödbespisning, omhändertagande av skadade.
– AFRY hjälper till att ge totalförsvaret plats i samhällsplaneringen.

Läs mer: https://afry.com/sv/erbjudande/forsvar

Scroll to Top