Frivilliga Försvarsorganisationer FOS

This post is also available in: English (Engelska)

Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté (FOS) är ett nätverk för de 18 frivilliga försvarsorganisationerna. Inom FOS sker samverkan och gemensamma utbildningsinsatser. FOS samordnar även till viss del extern information om frivillig försvarsverksamhet.

De av regeringen utpekade frivilliga försvarsorganisationerna bidrar till ökad förmåga inom de prioriterade områden som MSB har identifierat. De har också till uppgift att förmedla viktig information från ansvariga aktörer till allmänheten inom krisberedskapen och totalförsvaret.

Vid stora eller långvariga samhällsstörningar kan organiserade, utbildade och övade frivilliga vara en resurs som skapar uthållighet när ordinarie resurser inte räcker till.

Vi kan idag bidra med resurser inom till exempel säkerhet, infrastruktur, transporter, stabsstöd och kommunikation. Det är kompetenser som hjälper myndigheterna att skapa redundans i sin deras kris- och krigsorganisation. Våra utbildade och övade medlemmar förstärker ordinarie organisation och skapar därmed uthållighet när krisen behöver hanteras dygnet runt och över lång tid.

Inom ramen för 2.4 krisberedskap utbildar och övar vi medlemmar mot befattning inom totalförsvaret.

Markerad produkt

Så kan du som aktör få stöd av frivilliga

This post is also available in: English (Engelska)Vem backar upp dig om krisen eller kriget kommer? Om din organisation måste arbeta dygnet runt i flera månader? Genom dialog med en eller flera frivilliga försvarsorganisationer kan du få hjälp och stöd med utbildad personal för att öka uthålligheten i din organisation, eller komplettera med kompetens och förmåga som inte finns hos dig i vardagen. Ledning och kommunikation – Frivilliga från försvarsorganisationerna kan bland annat bistå med upprättandet av lägesbild, stöd för ledning från alternativ plats, hantering av WIS (webbaserat informationssystem) och Rakelsystemet samt kriskommunikatörer för intern och extern kommunikation. Uthållighet och logistik – När ordinarie personal inte räcker till för dygnets alla timmar kan frivilliga från försvarsorganisationerna bistå med att sköta reservkraft och bemanna lokaler, hantera transportlogistik såväl på väg som till sjöss och i luften, framkomlighet i svårtillgänglig terräng och sköta förnödenhetsförsörjning. Några exempel är bandvagnförare och motor- och transportenheter. Specialistkompetens – Vid allvarliga händelser kan frivilliga från försvarsorganisationerna bidra med specialistkompetenser inom många områden, till exempel kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot (CBRN), livsmedelssäkerhet och akut massvaccination av lantbruksdjur. Läs mer på msb.se [https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap–civilt-forsvar/frivilliga/ffo/sa-kan-du-som-aktor-fa-stod/]

Läs mer »

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top