Kistamässan 18-19 mars 2025

Proaktivt arbete för att möta informationspåverkan

Anton Lif är specialiserad på informationspåverkan och kommunikation, Combitech

När det kommer till informationspåverkan går det inte att vänta på nationella strategier eller en myndighet för psykologiskt försvar. Informationspåverkan är ett hot här och nu. Det är dags att bygga motståndskraft genom ett förebyggande arbete.

Omvärldsläget aktualiserar behovet av att öka kunskapen om hur myndigheter, regioner och kommuner kan upptäcka, förstå och möta informationspåverkan. Det senaste året har tydliggjort att påverkanskampanjer (exempelvis ekonomiska påtryckningar, cyberangrepp och Fake news) blivit mer sofistikerade och kan utnyttja samhällets sårbarheter. Illasinnad ryktesspridning och sofistikerad desinformation är ett hot mot välfärden. Det utmanar våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Samtidigt är det grundläggande i arbetet med att möta informationspåverkan att värna den fria debatten, yttrandefrihetens principer och det demokratiska samtalet.

– Vi behöver öka takten när det kommer till att vaccinera samhället mot informationspåverkan. Varningssignalerna är tydliga och konsekvenserna blir allt allvarligare. Vi har bland annat sett omfattande sabotage av 5G-master och hur antivaccinrörelsen sprider oro och försöker underminera förtroendet för offentliga institutioner, vetenskapen och forskningen. Det är händelser som på olika sätt påverkar vårt samhälle och visar behovet av att bygga upp det psykologiska försvaret, säger Anton Lif, krisberedskapskonsult på Combitech och med erfarenhet från Försvarsmaktens förband för psykologiska operationer.

Bygg motståndskraft
Utvecklingen vad det gäller spridningen av desinformation och möjligheterna till att manipulera innehåll i exempelvis sociala medier är stor. Idag finns det en global industri när det kommer till varor och tjänster för ogrundad information. Utvecklingen gör det tydligt att informationspåverkan inte enbart handlar om motståndaren utan även om samhället och medborgarna. Informationspåverkan begränsar sannolikt redan idag myndigheter, regioner och kommuners förmåga att utföra sitt uppdrag. Det kan exempelvis vara negativ påverkan avseende förtroende och tillit och det finns stora risker till självcensur hos förtroendevalda och tjänstemän. Detta aktualiserar behovet av att myndigheter, regioner och kommuner behöver ha en egen operativ förmåga att identifiera och möta otillbörlig informationspåverkan.

– Respektive aktör behöver identifiera sina egna viktigaste tillgångar och sedan kontinuerligt analysera hotbilden. Vilka hot finns och vilka är hotaktörerna? En normalstor kommun har många ”guldägg” och således finns det många hot. Därför behövs det ett helhetsgrepp där informationspåverkan får ta ett större utrymme i det proaktiva arbetet, exempelvis i säkerhetsskyddsanalysen och i den strategiska riskkommunikationen, berättar Anton Lif.

Några tips på vägen
FÖREBYGGA
– Identifiera vilka målgrupper som är särskilt sårbara och/eller kritiska för att verksamheten ska fungera. Betrakta medarbetare, varumärke och förtroende som kognitiva skyddsobjekt.
– Ta fram en säkerhetsskyddsanalys och genomför kontinuerligt uppföljande analyser.
– Nyttja möjligheten med Red Team Testing, som innebär att en grupp experter testar verksamheten för potentiella sårbarheter ur flera perspektiv. Ett Red Team kan bestå av såväl egna medarbetare som utomstående experter.
– Se till att det finns svar på frågor som gör medborgarna oroliga, rädda och osäkra. Möt gärna människor där de befinner sig och utveckla era medborgardialoger.
– Öka medvetenheten och bygg mentala brandväggar. Om exempelvis en kommun, som ofta är en stor arbetsgivare lokalt, bestämmer sig för att utbilda alla sina medarbetare kommer samhällsnyttan vara enorm.

AGERA
– Bedöm situationen. Hur ser spridningen ut och vilka målgrupper är utsatta?
– Förbättra er egen och andras lägesbild genom samverkan.
– Om ni ska uttala er, utgå från er verksamhet och värdegrund.
– Exponera angriparens metoder och motiv, inte deras narrativ.
– Ta med er att fakta inte är det enda (eller det viktigaste) som människor baserar sina ställningstaganden på. Känslomässiga, ideologiska och sociala faktorer har betydelse. Det är därför viktigt att planera och arbeta med olika argumentationslinjer i sin kommunikation.

LÄRA
– Utvärdera kontinuerligt ert arbete, vänta inte tills allt är över.
– Dela era upplevelser och erfarenheter med andra.

Om Anton Lif
Anton Lif är specialiserad på informationspåverkan och kommunikation. Under många år arbetade Anton vid Försvarsmaktens förband för psykologiska operationer (psyops). Idag arbetar Anton som krisberedskapskonsult på Combitech.

Bild: Combitech
Text: Combitech
Hemsida: combitech.se

Låt oss hålla kontakten

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev nedan och få den senaste informationen om mötesplatsen.
Scroll to Top