Archives: Activities

Manage activities on your website

Att leda storskalig kris

Efter flera stora nationella kriser utvecklas formerna för hur arbetet ska ledas och prioriteras för att mer effektivt kunna möta framtida utmaningar. I detta arbete kan också erfarenheter från internationell krishantering bidra till att utveckla den nationella förmågan.

Counter Terrorism Preparedness – A Holistic Perspective

When a kitchen knife or a truck becomes a weapon in the hands of a politically motivated perpetrator the challenges for the society to foresee and counter an terrorist attack becomes even greater. How can collaboration increase the society resilience and counter terrorism?

Erfarenheter från Övning Havsörn

Erfarenheterna från landets största beredskapsövning för kärnkraft är många. Utan att föregå utvärderingsresultaten kommer huvudpersonerna från den centrala övningsledningen bjuda på några högst personliga reflektioner kopplat till samhällets krisberedskap baserat på iakttagelser under övningen. -Kanske är det inte de punkter man tänker på vid en första anblick. Dessutom kommer de båda talarna prata en del …

Erfarenheter från Övning Havsörn Läs mer »

Innovation för en mer effektiv räddningstjänst

Den kommunala räddningstjänstens förmåga prövas ständigt. För att stärka denna förmåga krävs kontinuerlig utveckling av nya verktyg, utbildning och övning. En behovsdriven innovation för att utveckla räddningstjänsten kan bidra till nya tekniska lösningar och ökad förmåga att möta nya och gamla hot.

När betalsystemen fallerar

I det digitaliserade samhället har tillgången till och nyttjandet av kontanter blivit allt mer omodernt. Säkerheten för den enskilda näringsinnehavaren ökar när kontanthanteringen minskar. Samtidigt blir det enklare för kunden när digitala tjänster löser allt fler av vardagens behov. I ett samhälle under svår påfrestning riskerar bristen på kontanter i vardagen att bli ett stort …

När betalsystemen fallerar Läs mer »

Risker vid ett förändrat klimat

De senaste årens omfattande skogsbränder, torka och svåra stormar har prövat samhället. Varnande forskning visar återkommande nya illavarslande väderrekord. I takt med ett allt mer förändrat klimat kommer de väderrelaterade kriserna att öka i antal och i omfattning.

Efter stormen – konsekvenser för ett helt samhälle

Krisen omfattar oftast mycket mer än det som syns med blotta ögat. Genom att förstå hur hela samhället påverkas tiden tillbaka till det normala förkortas och för människorna som drabbats snart åter bli vardag. På vilket sätt kan kontinuitetshantering bidra till att förebygga och minska effekterna av en samhällsstyrnings?

Ett vidare extremistiskt hot

Efter terrorattentatet på Drottninggatan 7 april 2017 är terrorhotnivån fortsatt kvar på en förhöjd nivå – nya attentat kan ske. Hotet från den våldsbejakande islamistiska miljön är utifrån ett attentatsperspektiv störst men också i vit makt-miljön och den autonoma miljön finns ett mer långsiktigt hot mot samhällsordningen.

Försörjningskedjornas svagaste länk

Det moderna samhället är och blir allt mer beroende av att försörjningskedjorna av grundläggande varor som energi, livsmedel och  läkemedel fungerar. Beroenden är djupt sammanlänkade och för att klara försörjningen också i kris och krig krävs inte sällan åtgärder som går utanför det vardagliga.

Informationssäkerhetskultur och ökad medvetenhet

Trots oroande omvärldsutveckling och tydlig politisk inriktning visar flera exempel under senare år att säkerheten har fått stå tillbaka för andra behov och önskemål. Med skärpt lagstiftning följer krav på ökad kunskap och medvetenhet, en utvecklad informationssäkerhetskultur och system som snabbt reagerar när något brister.

Robusta kommunikationer i hela hotskalan

Att framgångsrikt nå och kommunicera med drabbade under en kris kan vara helt avgörande för hur såväl krisen kan hanteras som hur dialogen med de drabbade förs.

Narrativet Sverige

Bakom alarmerande nyhetsrubriker och höga toner i samhällsdebatten finns ett samhälle som var dag arbetar för att förebygga och hantera en allt mer publik organiserad brottslighet. Bilden av Sverige i utlandet.

Att förebygga extremism lokalt

De bakomliggande faktorerna till varför extremistiska miljöer slår rot kan skilja sig mycket. För att lyckas motverka radikalisering och öka den lokala motståndskraften krävs att samhällets hela bredd engageras i arbetet.

Att möta informationspåverkan

I arbetet inför riksdagsvalet 2018 tog MSB i samarbete med Lund universitet initiativ till att sammanställa aktuell forskning om hur en organisation effektivt kan möta informationspåverkan. Slutsatserna presenterades i en rapport samt en handbok för kommunikatörer med fokus på medvetenhet, förmåga att identifiera påverkan samt att möta den samma. Det psykologiska försvaret har varit omdiskuterat …

Att möta informationspåverkan Läs mer »

Hotet mot Sverige

Det säkerhetspolitiska läget har försämrats och intresset för både Sveriges närområde och Försvarsmakten har ökat. Cyberspionage och främmande underrättelseverksamhet är exempel på företeelser som blir allt vanligare. Vad innebär de och hur påverkas Sverige och Försvarsmakten? Om detta berättar Linda Sundbom och Jan Kinnander från Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.

Skärpt skyddslag och en vidare syn på skyddsobjekt

Som en del i den återupptagna totalförsvarsplaneringen skärps lagstiftningen kring skydd för totalförsvarsverksamhet. Lagstiftningen väntas träda i kraft 1 januari 2020 och innebär en uppdatering av tidigare skyddslagstiftning för att också omfatta bland annat objekt för posthantering och andra objekt med betydelse för Sveriges försörjningsberedskap. Därtill förtydligas lagstiftningen kring tillträde och befogenheter att stoppa drönare.

Storskaliga kriser och begränsade resurser

Samhällets allt större beroenden och sammanlänkade funktionalitet ökar sårbarheten inför storskaliga extrema väderhändelser och naturolyckor. Krisberedskapssystemet är en ram för samhället att agera inom för att möta dessa risker. Den samtidiga utvecklingen av ökade sårbarheter och begränsade offentliga resurser ställer krav på att hela samhällets bredd blir en del i krisberedskapen.

Alarmism eller stundens allvar

Den ryska annekteringen av Krim blev beviset på att den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde i snabb takt försämrats det senaste decenniet. Det har nu gått fyra år sedan regeringen 2015 fattade beslutet om att Sverige skulle återuppta totalförsvarsplanering. Det är en omfattande utmaning för samhället och kräver rätt prioriteringar och hög medvetenhet.

Ett modernt totalförsvar

Totalförsvarets organisation och uppgift är stor och komplex. Sedan att arbetet med totalförsvarsplanering återupptogs 2015 har flera viktiga avstämningspunkter nåtts och allt fler aktörer engageras.

Ett ökat cyberhot

Samhällen i hela världen balanserar de möjligheter som följer digitaliseringen med de sårbarheter den ökade tillgängligheten skapar. Antagonister söker aktivt att försvaga och störa sin motståndare och informationsarenan blir allt mer utsatt.

Kommunal förmåga till civilt försvar

Enligt överenskommelsen mellan SKL och MSB om civilt försvar för perioden 2018-2020 har kommuner och regioner uppgift att påbörja arbetet med civilt försvar.

Scroll to Top