Svenska Röda Korset har lång erfarenhet av att agera i kris, internationellt och här hemma.

För att få en bättre bild av hur vi kan stärka Sveriges krisberedskap genomförde vi under våren 2019 en enkät där samtliga kommuner tillfrågades om samverkan med frivilligorganisationer.

Syftet var att få en översyn och att synliggöra lokala skillnader – för att få bättre förståelse för hur hela samhället kan bidra när det oväntade sker. 

Resultatet visar att en majoritet av kommunerna samverkar med frivilliga men att det ser väldigt olika ut i landet. Här behövs ett gemensamt, nationellt, perspektiv på hur samverkan med frivilligorganisationer ska fungera.

Detta lyfts även av utredningen om skogsbränderna 2018: frivilliga bidrog med ett omfattande och ovärderligt stöd till räddningsinsatserna, men offentliga aktörers förmåga att samverka med frivilliga behöver förbättras. 

Vi behöver även inkludera näringslivet i krisberedskapen. Svenska Röda Korset har goda erfarenheter från beredskapspartners, företag som vi slutit avtal med för att i händelse av kris kunna erhålla stöd, varor och tjänster.

Svenska Röda Korset ser ett antal utmaningar framåt:  

  • Förändrade behov: Vi ser ökad utsatthet, ökad spridning i språkkunskaper, och större digitala klyftor. Vi behöver fånga upp och förstå olika typer av utsatthet. Vi behöver också bli bättre på att förstå människors olika kapacitet och resurser, och hur de kan bidra vid allvarliga händelser.
  • Förändrad representation: Vi behöver säkerställa att vi finns där vi behövs och att vi reflekterar samhället så som det ser ut, både för att vara representativa och för att säkra hjälpens effektivitet, så att vi når alla som riskerar att drabbas. 
  • Förändrat engagemang: Människors vilja att engagera sig verkar inte ha förändrats, däremot ser formerna annorlunda ut idag. De nya formerna för hur människor vill bidra är en utmaning för oss traditionella organisationer och något vi måste adressera. 
  • Förändrade kompetensbehov: Nya kompetenser behövs, inom IT, språk, informatik, etc. hos alla aktörer, för att stärka förmågan att agera. 
  • Förändrat klimat: Stora risker är kopplade till klimat- och naturrelaterade händelser. Denna utmaning har även stor potential att engagera människor – såväl i det förebyggande arbetet, som i hanteringen av konsekvenserna av ett förändrat klimat. 

För att hantera dessa utmaningar ser vi att samhället behöver stärka frivilligas möjlighet att bidra till samhällets beredskap. I rapporten ”Tillsammans i krisen – framtidens frivillighet inom krisberedskap och totalförsvar” lyfter vi flera vägar framåt.  

Civilsamhället är stort, och består av människor med engagemang för samhället – i vardagen och när krisen kommer.  Frivilligheten är en kraft med enorm potential. Det är upp till oss alla att se till att den kommer till sin rätt!

Andra artiklar som kan intressera dig

Why healthcare IT security is so hard

There are few areas where these two concepts are as intricately interconnected as in healthcare. Add to this the fact that the data handled in healthcare systems often has very serious privacy implications and you get a swamp of problems to which there are seldom any perfect solutions—only imperfect compromises.

Läs mer »

Personuppgifter i kamerabevakningssystem glöms ofta bort

Det ställs ofta höga krav på att verksamheter ska skydda sig mot intrång och att rätten till tillgång till lokaler och utrymmen styrs utifrån behov. För att möta dessa krav finns ofta passersystem och kamerabevakning installerat för att skapa spårbarhet och för att försvåra eller förhindra brott. Kamerabevakningen kan också ge värdefull information vid inträffade brott och kan därmed underlätta polisens utredningsarbete. Inom dessa säkerhetssystem finns personuppgifter lagrade.

Läs mer »
Combitech

Digitalisering som räddar liv

IT kan spela en viktig roll för snabbare hjälp till skadade och för att rädda liv. En färsk doktorsavhandling visar att en app på mobiltelefonen kan underlätta samverkan av civila insatspersoner (CIP) som larmas ut för att göra en första insats vid olyckor.

Läs mer »
Scroll to Top