Johan von Sydow

Jag har en lång bakgrund som tjänsteman i Regeringskansliet vid flera olika departement. Bland annat som ansvarig för beredskapsfrågor vid Finansdepartementet och i den rollen varit aktivt involverad i flera stora händelser under senare år. Sedan sommaren 2018 ställföreträdande chef vid länsstyrelsen Stockholm. I den rollen aktivt verksam inom Samverkan Stockholmsregionen (SSR) som är en aktörsgemensam plattform inom beredskap och trygghet. Värderar särskilt att se det svenska krishanteringssystemets olika delar och de olika nivåerna och samspelet mellan dessa.

Scroll to Top