Cem Göcgören

Cem Göcgören arbetar som informationssäkerhetschef och chef för informations- och cybersäkerhetsenheten på Svenska kraftnät men har även 15 års erfarenhet från avdelningen för krypto och IT-säkerhet på Försvarsmakten MUST. Där har han haft chefsbefattningar inom bl.a kryptosystemgranskning, IT-säkerhetskomponentgranskning samt kryptonyckelförsörjning.
I grunden har Cem en specialistofficersexamen i Marinen där fokus var signalskydd och samband. I dag är han reservofficer. Dessutom har han hunnit med åtta år på UD och Regeringskansliet, där han deltog i utvecklingen av ett nytt kryptosystem för utrikesförvaltningen. Han ingick även i teamet som såg till att alla ambassader och generalkonsulat fick det nya kryptot installerat i god tid före Sveriges första ordförandeskap i EU 2001.

Scroll to Top