Åke Holmgren

Biografi

Åke Holmgren, chef över avdelningen för Cybersäkerhet och säkra kommunikationer, har lång och gedigen erfarenhet inom cybersäkerhet och skydd av kritisk infrastruktur vid statliga myndigheter, forsknings- och konsultorganisationer, kommittéer och Regeringskansliet. Sedan 2009 är han verksam vid MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Tidigare arbetade Åke Holmgren även vid Krisberedskapsmyndigheten och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Åke Holmgren har varit ledamot i den norska digitala sårbarhetsutredningen och ordförande i Stiftelsen för strategisk forsknings- och beredningskommitté för utlysning om bidrag till forskning om informations- och cybersäkerhet. Åke Holmgren är teknologie doktor från KTH med fokus på kvantitativ riskanalys av komplexa tekniska system. Han har även en civilingenjörsexamen från KTH och en ekonomie kandidatexamen (civilekonom) från Stockholms universitet.

Scroll to Top