Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté (FOS)

This post is also available in: English (Engelska)

Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté (FOS) är ett nätverk för de 18 frivilliga försvarsorganisationerna. Inom FOS sker samverkan och gemensamma utbildningsinsatser. FOS samordnar även till viss del extern information om frivillig försvarsverksamhet.

De av regeringen utpekade frivilliga försvarsorganisationerna bidrar till ökad förmåga inom de prioriterade områden som MSB har identifierat. De har också till uppgift att förmedla viktig information från ansvariga aktörer till allmänheten inom krisberedskapen och totalförsvaret.

Vid stora eller långvariga samhällsstörningar kan organiserade, utbildade och övade frivilliga vara en resurs som skapar uthållighet när ordinarie resurser inte räcker till.

Vi kan idag bidra med resurser inom till exempel säkerhet, infrastruktur, transporter, stabsstöd och kommunikation. Det är kompetenser som hjälper myndigheterna att skapa redundans i sin deras kris- och krigsorganisation. Våra utbildade och övade medlemmar förstärker ordinarie organisation och skapar därmed uthållighet när krisen behöver hanteras dygnet runt och över lång tid.

Inom ramen för 2.4 krisberedskap utbildar och övar vi medlemmar mot befattning inom totalförsvaret.

Markerad produkt

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top