Activity type: Sal M1

Att leda storskalig kris

Efter flera stora nationella kriser utvecklas formerna för hur arbetet ska ledas och prioriteras för att mer effektivt kunna möta framtida utmaningar. I detta arbete kan också erfarenheter från internationell krishantering bidra till att utveckla den nationella förmågan.

Ett vidare extremistiskt hot

Efter terrorattentatet på Drottninggatan 7 april 2017 är terrorhotnivån fortsatt kvar på en förhöjd nivå – nya attentat kan ske. Hotet från den våldsbejakande islamistiska miljön är utifrån ett attentatsperspektiv störst men också i vit makt-miljön och den autonoma miljön finns ett mer långsiktigt hot mot samhällsordningen.

Storskaliga kriser och begränsade resurser

Samhällets allt större beroenden och sammanlänkade funktionalitet ökar sårbarheten inför storskaliga extrema väderhändelser och naturolyckor. Krisberedskapssystemet är en ram för samhället att agera inom för att möta dessa risker. Den samtidiga utvecklingen av ökade sårbarheter och begränsade offentliga resurser ställer krav på att hela samhällets bredd blir en del i krisberedskapen.

Lokal robusthet

Samhällets motståndskraft är ofta knuten till den lokala förmågan att möta påfrestningar. Kommunen kan tillsammans med olika lokala aktörer öka den lokala motståndskraften genom att prioritera självförsörjningsgraden vid upphandling av mat och livsmedel, stärka lokal produktion av energi och avtala lösningar för logistik och lagerhållning.

Att tysta demokratin

Det mer långsiktiga hotet från extremistiska miljöer riskerar att tysta samhällets röster och demokratin. Metoder inom vit makt-miljön och den autonoma miljön är systematiskt våld, hot och trakasserier som riktas mot samhällets företrädare och institutioner.

Att samla samhällets resurser

När samhället så kräver måste det finnas människor som är organiserade, utbildade och som vet sin roll för Sveriges militära och civila försvar. I takt med det återupprättade totalförsvarets utveckling krigsplaceras individer med samhällsviktiga funktioner. Hur ser organiseringen av krigsplacerade ut och är krigsplacering ett tillräckligt verktyg eller krävs andra åtgärder för att säkerställa att …

Att samla samhällets resurser Läs mer »

Scroll to Top