Activity type: 20 november

Alarmism eller stundens allvar

Den ryska annekteringen av Krim blev beviset på att den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde i snabb takt försämrats det senaste decenniet. Det har nu gått fyra år sedan regeringen 2015 fattade beslutet om att Sverige skulle återuppta totalförsvarsplanering. Det är en omfattande utmaning för samhället och kräver rätt prioriteringar och hög medvetenhet.

Ett modernt totalförsvar

Totalförsvarets organisation och uppgift är stor och komplex. Sedan att arbetet med totalförsvarsplanering återupptogs 2015 har flera viktiga avstämningspunkter nåtts och allt fler aktörer engageras.

Ett ökat cyberhot

Samhällen i hela världen balanserar de möjligheter som följer digitaliseringen med de sårbarheter den ökade tillgängligheten skapar. Antagonister söker aktivt att försvaga och störa sin motståndare och informationsarenan blir allt mer utsatt.

Kommunal förmåga till civilt försvar

Enligt överenskommelsen mellan SKL och MSB om civilt försvar för perioden 2018-2020 har kommuner och regioner uppgift att påbörja arbetet med civilt försvar.

Lokal robusthet

Samhällets motståndskraft är ofta knuten till den lokala förmågan att möta påfrestningar. Kommunen kan tillsammans med olika lokala aktörer öka den lokala motståndskraften genom att prioritera självförsörjningsgraden vid upphandling av mat och livsmedel, stärka lokal produktion av energi och avtala lösningar för logistik och lagerhållning.

Pågående dödligt våld i offentlig miljö

För att försvåra våldsattentat och skärpa säkerheten på offentliga platser kan såväl fysiska hinder som tekniska lösningar vara bra verktyg. För att effektivt skärpa säkerheten krävs dessutom en ökad kunskap och dialog mellan ansvariga aktörer.

Digitala miljöer och möjlig påverkan

Den digitala miljön är ett allt viktigare forum för kommunikation mellan människor och för aktörer som vill påverka dem. Genom att förstå hur den digitala miljön fungerar kan spridning av våldsbejakande extremism, icke-demokratisk påverkan och statspropaganda identifieras och mötas.

Krisberedskap – allas ansvar

Krisberedskapsveckan och broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” har fått stort genomslag. Begrepp som hemberedskap och prepping har blivit trendigt och på tv visas serien ”Nedsläckt land” om hur individer kan klara sig i ett samhälle utan el.

Nyckeln till frivilliga

Frivilliga visar återkommande att den avgörande resurs som de kan utgöra vid kriser – såväl vid mindre eftersök av saknade till mer omfattande och över tid krävande arbeten vid stora naturolyckor. För att få en väl fungerande samverkan mellan det offentliga och de frivilliga krävs att det finns väl upparbetade former för hur arbetet ska …

Nyckeln till frivilliga Läs mer »

Säkra system

I offentliga verksamheter har flera exempel uppdagats där den digitala säkerheten för samhällsviktig information brustit. Att upphandla säkra digitala tjänster är ofta komplext och enskilda leverantörers trovärdighet och avsikter är också föremål för kritisk internationell och nationell debatt. Om inte de negativa exemplen ska upprepas behöver medvetenheten och kunskapen om gällande lagstiftning öka.

Att omvandla erfarenhet till förmåga

I spåren efter de stora skogsbränderna 2014 och 2018 har ett omfattande erfarenhetsarbete tagit vid för att stärka förmågan inför nästa stora skogsbrand. Formerna för samverkan och ledning utvecklas och resurser prioriteras, avtalas och samövas. Samtidigt är det viktigt att utvecklingen fortsatt säkerställer att krisberedskapen är generisk och förbereder oss inför såväl det kända som …

Att omvandla erfarenhet till förmåga Läs mer »

Att samla samhällets resurser

När samhället så kräver måste det finnas människor som är organiserade, utbildade och som vet sin roll för Sveriges militära och civila försvar. I takt med det återupprättade totalförsvarets utveckling krigsplaceras individer med samhällsviktiga funktioner. Hur ser organiseringen av krigsplacerade ut och är krigsplacering ett tillräckligt verktyg eller krävs andra åtgärder för att säkerställa att …

Att samla samhällets resurser Läs mer »

En robust och tillgänglig sjukvård

En väl fungerande hälso- och sjukvård är en av samhällets grundläggande uppgifter. Hur ser förutsättningarna ut idag för sjukvården att hantera mer allvarliga kriser och vilka åtgärder krävs för att möta totalförsvarets krav?

Säkerhetsskydd i praktiken

Den nya säkerhetskyddslagen trädde i kraft 1 april 2019 och med den följer skärpta krav på hur frågor som hanterar Sveriges säkerhet ska hanteras. Lagstiftningen handlar om hur samhällets olika aktörer ska förebygga och skydda säkerhetskänslig verksamhet mot spioner, sabotage och terroristbrott.

Upprustning, gråzon och nya arenor

I en allt mer ansträngd säkerhetspolitisk utveckling i närområdet riskerar samhällets motståndskraft att över tid behöva möta en motståndare som medvetet i gråzonen utsätter samhället för återkommande prövningar.

Scroll to Top