Tröskeleffekt 2030 – förmåga, effekt och omvärld

Att utveckla en försvarsförmåga tillräcklig för att verka avhållande mot en potentiell antagonist har utgjort kärnan i svensk försvarspolitik under en längre tid. Trovärdig och synlig förmåga, säkerhetspolitiska samarbeten samt övning och planering inom ramen för en återupptagen totalförsvarsplanering syftar är verktyg för att förebygga ett militärt angrepp genom en samlad avskräckningseffekt. En gemensam grundsyn, välutvecklad beredskap och samverkan med likasinnade internationella parter är grundläggande faktorer för att upprätthålla denna förmåga.

En ökad internationell osäkerhet, klimatförändringar och teknologisk utveckling påverkar dock synen på och förutsättningar för samhällets, statens och individens säkerhet. Framtidens hot och potentiella angripare utvecklas parallellt med teknikens och omvärldens skeenden och för att upprätthålla en förmåga att avvärja hot och angrepp krävs därför löpande anpassning till både aktuella och framtida utmaningar. En strategi att avvärja bygger i grunden på trovärdighet.

Övergripande/huvudsakliga frågeställningar
– Hur skapar vi förutsättningar för gemensam hotbildsanalys mellan svenska totalförsvarsaktörer samt vilka hot och förmågor ska ett totalförsvar i framtiden kunna möta?
– Hur betraktas svensk försvarsförmåga internationellt och hur tolkas och nyttjas tröskeleffekter i närliggande länder?
– Vilka civila respektive militära förmågor kommer verka avskräckande för ett antagonistiskt hot i framtiden och hur skapar vi förutsättningar för gemensamt angreppsätt i framtidens totalförsvar?

Scroll to Top