Totalförsvarsplanering på regional nivå – en lägesbild från Gotland

Sedan 2015 pågår ett omfattande arbete att skapa förutsättningar för ett effektivt och fungerande totalförsvar runt om i Sverige. En återupptagen totalförsvarsplanering har inneburit utökad verksamhet inom det civila såväl som det militära försvaret, inkluderat strategiska och operativa åtgärder för förbättrad samverkan och samordning. I detta arbete är erfarenhetsutbyte centralt.

Inom ramen för svensk totalförsvarsplanering utmärker sig region Gotland, både för dess utvecklade samverkansrutiner och omfattande övningsverksamhet tillika dess säkerhetspolitiskt centrala position i Östersjön. I arbetet att på regional nivå stärka förmågan att hantera höjd beredskap och ytterst krig, är utmaningarna många. Återupptagen totalförsvarsplanering kräver samordningsförmåga, utbyte av erfarenheter samt upprättande av rutiner för gemensam lägesbild. Arbetet på Gotland planeras att utgöra en förebild för övriga delar av landet, avseende strukturer och rutiner för totalförsvarets aktörer, men hur lyfts erfarenheter från en särpräglad miljö för användning på allmängiltig nivå? Hur säkerställs och samordnas stöd till regionala och lokala aktörer behöver stöd från nationell nivå i arbetet att stärka sin förmåga och implementera lösningar och beprövad erfarenheter?

Scroll to Top