Med resurser att nå alla

Ett samhälle i kris ställer krav på att alla bidrar till sin egen och varandras säkerhet. Hushållens beredskap bidrar till robusthet för familj och grannar. Det kritiska förhållningssättet ifrågasätter och skapar motståndskraft mot påverkansförsök. Respekt och tillit till varandra hjälper samhället att hålla i och hålla ut. Samtidigt syns ökad polarisering, social oro och utanförskap i samhället. Trender som på olika sätt försvagar samhällets motståndskraft och skapar konfliktlinjer mellan människor som i kris riskerar att bli starkare och söndra gemensamma ansträngningar att möta hot. Under pandemin har människor visat att allmänheten kan vara och är en del av lösningen.

Övergripande/huvudsakliga frågeställningar
– Hur har allmänhetens kunskap om och efterlevnad av samhällets riktlinjer och råd under pandemin sätt ut och förändrats över tid?
– Hur god är hushållens beredskap för kris?
– På vilket sätt kan samhället bidra till att öka allmänhetens delaktighet och kunskap om sin roll i samhällets krisberedskap?

Scroll to Top