Försörjningsberedskap och modern lagerhållning

När pandemivågen sköljde över världen blev belastningen på de globala försörjningskedjorna allt
för stor och brast. Marknaden kunde inte möta efterfrågan och stater vände sig inåt för att
säkerställa tillgång till läkemedel, skyddsmateriel och vaccin. Bland befolkningar spreds oro om
risker för begränsad tillgång till förnödenheter och livsmedel. En insikt om att inför nästa kris stå
bättre rustad växte stark lokalt i Sverige såväl inom EU.
Samhällets och försörjningskedjornas sårbarheter har blottats och verktygen för en mer robust
försörjningsberedskap är många. Modern lagerhållning och tillgänglig logistik i samhällets alla
nivåer, ökad självförsörjningsgrad och förmåga till snabb omställning är några exempel på
områden som bidrar till lösningen. Ett samhälle som baseras på just-in-time och en aldrig sinande
tillgång på varor behöver i sig anpassa sin förmåga efter förutsättningarna i en globaliserad värld.

Övergripande/huvudsakliga frågeställningar
– Hur ser ansvaret för försörjningsberedskap ut i Sverige idag och hur kan ett sammanhållet
ansvar för någon aktör komplettera dagens system?
– Vilka är de främsta utmaningarna för en trygg försörjning av samhällsviktiga varor och
tjänster?
– Hur kan försörjningsberedskap och lagerhållning för sjukvårdsmateriel utvecklas för att
tillgängliggöra resurser när de behövs?

Scroll to Top