Ett samlat psykologiskt försvar – motståndskraft och försvarsvilja

Det psykologiska försvaret syftar till att säkerställa och stärka samhällets motståndskraft mot yttre påverkan, tillika befolkningens försvarsvilja, och är ytterst en gemensam ansträngning från myndighet, media, civilsamhälle och individ. Det öppna samhället ställer särskilda krav på det psykologiska försvarets ramar och utredningen En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret stipulerar att syftet med det psykologiska försvaret just ska vara att värna det öppna och demokratiska samhället, den fria åsiktsbildningen samt Sveriges frihet och oberoende. Myndighetens främsta uppgift blir att motverka försök till otillbörlig påverkan, utan att begränsa det fria ordet och samhällets tillgång till information, men skall den därtill främja och bereda för försvarsvilja?

Den moderna informationsmiljön möjliggör för antagonistiska aktörer att direkt kommunicera med befolkning och samhälle inom ramen för yttrande- och pressfrihet och ett effektivt psykologiskt försvar baseras i grunden på den enskildes motståndskraft mot påverkan. Individen, med stöd av samhället, ska själv möta den moderna påverkanskampanjens utmaningar genom att kritiskt granska och bedöma information, avgöra sanningshalten i sitt nyhetsflöde och på ett självständigt sätt undvika att påverkas av eller påverka andra med felaktiga och medvetet missvisande uppgifter. Förankring av ansvar, kunskap och förmåga är därför avgörande för ett motståndskraftigt samhälle.

Övergripande/huvudsakliga frågeställningar
– Hur skapar vi förutsättningar för ett effektivt psykologiskt försvar och samtidigt värnar det demokratiska samhällets friheter?
– Hur utvecklas rutiner för samordning myndighet och mediaaktörer inom ramen för ett psykologiskt försvar?
– Vilka huvudsakliga verktyg och strategier används för påverkan mot Sverige och den svenska befolkningen och hur identifieras modern informations- och påverkankampanjer?

Scroll to Top