Ett modernt civilt försvar – samhällets beredskap för kris och krig

Den 14 oktober 2020 presenterade inrikesminister Mikael Damberg regeringens inriktning för den fortsatta utvecklingen av civilt försvar. Med utgångspunkt i försvarsberedningens rapport Motståndskraft är inriktningen att 1 miljard kronor ska tillföras arbetet under 2021 och sedan höjas till 4,2 miljarder 2025. Strävan är att stärka flertalet samhällsviktiga funktioner och samtidigt möjliggöra för samordning och i förlängningen öka samhällets motståndskraft i kris och krig.

Det civila förvaret bygger i grunden på krisberedskap och fokus för utvecklingen läggs vid försörjningsberedskap, stärkt befolkningsskydd och säkerhet i ett modernt digitaliserat samhälle. Cyberförsvar, psykologiskt försvar och säkerhetsskydd nämns också som särskilt viktiga områden, tillika behovet att utöka samverkan med näringslivets privata aktörer. Ett näringslivsråd ska därtill tillsättas i syftet att utöka den privata sektorns roll i svensk beredskap samt i upprätthållandet av samhällsviktiga funktioner när samhället prövas. Samverkan och stärkt förmåga är ledord i vägen framåt.

Övergripande/huvudsakliga frågeställningar
– Hur skapas förutsättningar för en sammanhållen utveckling av svensk krisberedskap och det civila försvarets olika sektorer?
– Vilka hotbilder föreligger utvecklingen av civilt försvar och hur dimensionerar vi utvecklingen av civilt försvar efter krisberedskapens behov och vice versa?
– Hur skapar vi förutsättningar för/ökar vår förmåga att möta hot i gråzonen?

Scroll to Top