En samlad kommunikation i kris

De myndighetsgemensamma presskonferenserna har genomgående den svenska hanteringen av pandemin varit kanalen för nyheter, råd och riktlinjer kommunicerats till media och den bredare allmänheten. Tillgänglighet, tydlighet och saklig information har varit centrala begrepp för att kommunicera förtroende för de åtgärder samhället beslutat.

Förtroendet för den svenska krishanteringen av pandemin har hos allmänheten under året varit stort men prövats. Bilden av Sverige har påverkats och pressen på makthavare och enskilda myndighetspersoner har varit stor.

I demokratins tjänst finns också rösten från den viktiga och oberoende nyhetsjournalistiken som i sin roll ska ifrågasätta, granska och ställa makthavare till svar. På ledarsidor, i debattforum och i sociala medier finns opinionsbildare och experter som bidragit med perspektiv på händelseutveckling och beslut.

Övergripande/huvudsakliga frågeställningar

  • Vilka är de främsta erfarenheterna från de myndighetsgemensamma kommunikationsinsatserna under pandemin?
  • På vilket sätt har det myndighetsgemensamma kommunikationsarbetet värderat frågor om förtroenden från allmänheten och bilden av Sverige?
  • Vilken roll har nyhetsmedier i krishanteringen och hur påverkas den under krisen?
Scroll to Top