Att skapa säkerhet i en digitaliserad värld

En stärkt cybersäkerhet kräver utveckling av samhällets kollektiva förutsättningar att skydda sina och medborgarnas information, gemensamma intressen och värden i cybervärlden. I och med den teknologiska utvecklingen, digitaliseringen av samhället och en ökad förmåga till offensiva dator- och nätverksoperationer ökar behovet av ett sammanhållet angreppssätt på frågor som rör cybersäkerhet, från lokal till nationell nivå.

Digitaliseringen av samhället skapar utmaningar för offentliga aktörer, tillika på individnivå inom såväl integritetsfrågor som skydd av personlig information. Hotbilder ökar från både antagonistiska aktörer och oförutsedda händelser och konsekvenser av digitaliseringsprocesser. Skydd av kritisk och säkerhetskänslig cyberinfrastruktur kräver avancerad teknik, tillika utvecklade metoder och strategier, vilket gör att förmåga i cybermiljö i huvudsak baseras på tillgång till tekniska resurser och kunskap. Kunskaps- och erfarenhetsutbyte, privat-offentlig samverkan, tillika mellan forskning och myndighet, blir som följd centrala faktorer samtidigt som en skenande utveckling försvårar anpassning och beredskap.

Övergripande/huvudsakliga frågeställningar
– Hur ser hotbilden i cybermiljö ut gentemot Sverige från antagonistiska aktörer?
– Hur har digitaliseringen påverkat säkerheten för offentliga och privata aktörer på lokal, regional och nationell nivå och hur ser förutsättningarna ut för ett effektivt skydd mot cyberhot?
– Hur kan privat-offentlig samverkan nyttjas för att öka cybersäkerhet på individnivå samt på samhällelig nivå?

Scroll to Top