Ansvar, ledning och samordning i det civila försvaret

I den återupptagna planeringen av ett svenskt totalförsvar identifierades tidigt ett behov av ökad tydlighet i ansvars- och ledningsförhållanden inom det civila försvaret. I syftet att stärka svensk försvarsförmåga, tillika förutsättningarna för samordning och civil-militär samverkan, tillsattes en utredning med uppdraget att lämna förslag inom såväl ledning som sektorsindelning i det civila försvaret. Avsaknaden av adekvat geografisk indelning för civil ledning på regional nivå samt MSB:s roll i samordning på nationell nivå nämns särskilt i utredningens ramverk och har löpande utgjort fokus för diskussion i det försvars- och säkerhetspolitiska fältet.

Övergripande/huvudsakliga frågeställningar
– Hur ska ledningen av civilt försvar struktureras och utformas på regional, samt lokal och nationell nivå?
– Vilka särskilda/huvudsakliga åtgärder har identifierats som centrala för att utveckla/uppnå tydlighet i ansvars- och ledningsförhållanden inom civilt försvar samt vilka huvudsakliga hinder har identifierats?
– Hur stärker förslagen förutsättningarna för samordning inom totalförsvaret samt svensk försvars- och krishanteringsförmåga?

Scroll to Top