Att mötas för ett säkrare Sverige har aldrig varit viktigare

Konferensen är till för dig som bland annat vill få reda på nyheter, kompetensutvecklas och nätverka. Under två intensiva dagar arrangeras 36 seminarier med aktuella teman. Du som konferensdeltagare får även tid i utställningen som är fylld med företag, organisationer och föreningar! 


Konferensprogram tisdag
19 november

Seminariescen 1

Seminariescen 2

Seminariescen 3

Workshopscen 1

Workshopscen 2

Föreläsningsscen

09.30-10.45

Att mötas för ett säkrare Sverige

11.15-12.15

Att tysta demokratin


11.15-12.15

Risker vid ett förändrat klimat

11.15-12.15

To counter terrorism


11.15-12.15

När betalsystemen fallerar

11.15-12.15

Innovation för en mer effektiv räddningstjänst

11.15-12.15

Att möta kunskapsresistens

12.15-13.30

Lunch

13.30-14.30

Informaitons-säkerhetskultur och ökad medvetenhet

13.30-14.30

Ett vidare 
extremistiskt hot

13.30-14.30

The Case of Russian Influence in the Finnish Archipelago

13.30-14.30

Robusta kommunikationer i hela hotskalan

13.30-14.30

Efter stormen – konsekvenser för ett helt samhälle

13.30-14.30

Försörjningskedjornas svagaste länk

14.30-15.15

Fika

15.15-16.15

Narrativet Sverige


15.15-16.15

Storskaliga kriser och begränsade resurser

15.15-16.15

Rising Security Challenges in the Melting Arctic

15.15-16.15

Att möta informations-påverkan

15.15-16.15

Att förebygga extremism lokalt

13.30-14.30

Skärpt skyddslag och en vidare syn på skyddsobjekt


Konferensprogram onsdag
20 november

Seminariescen 1

Seminariescen 2

Seminariescen 3

Workshopscen 1

Workshopscen 2

Föreläsningsscen

09.30-10.45

Säkerhet i en osäker tid

11.15-12.15

Alarmism eller stundens allvar

11.15-12.15

Lokal robusthet


11.15-12.15

Ett ökat cyberhot

 

11.15-12.15

Pågående dödligt våld i offentlig miljö

11.15-12.15

Kommunal förmåga till civilt försvar

11.15-12.15

Kryssningsmissiler, cyberangrepp och en fungerande förskola

12.15-13.30

Lunch

13.30-14.30

Krisberedskap – Allas ansvar

13.30-14.30

Att leda storskalig kris


13.30-14.30

Society at Risk in a New Security Landscape

13.30-14.30

Nyckeln till frivilliga


13.30-14.30

Säkra system 


13.30-14.30

Digitala miljöer och möjlig påverkan

14.30-15.15

Fika

15.15-16.15

Hälso- och sjukvårdens beredskap för kris och krig

15.15-16.15

Att samla samhällets resurser 


15.15-16.15

Total Defence – and How We Do It


15.15-16.15

Upprustning, gråzon och nya arenor


15.15-16.15

Säkerhetsskydd i praktiken

 

15.15-16.15

Att omvandla erfarenhet till förmåga

Konferensens sex huvudteman

Det sista inför publiceringen av konferensprogrammet håller på att sättas. Så fort det är helt klart publiceras detaljer vad gäller tider, talare och scen. Det kommer även finnas ett utskriftsvänligt program tillgängligt. Tills dess kan du ta del av årets teman och respektive programpunkt. Klicka på programpunkten för att få veta mer. 

Klimatförändringar och extrema väderhändelser

 

Samhällets allt större beroenden och sammanlänkade funktionalitet ökar sårbarheten inför storskaliga extrema väderhändelser och naturolyckor. Krisberedskapssystemet är en ram för samhället att agera inom för att möta dessa risker. Den samtidiga utvecklingen av ökade sårbarheter och begränsade offentliga resurser ställer krav på att hela samhällets bredd blir en del i krisberedskapen.

De senaste årens omfattande skogsbränder, torka och svåra stormar har prövat samhället. Varnande forskning visar återkommande nya illavarslande väderrekord. I takt med ett allt mer förändrat klimat kommer de väderrelaterade kriserna att öka i antal och i omfattning.

I spåren efter de stora skogsbränderna 2014 och 2018 har ett omfattande erfarenhetsarbete tagit vid för att stärka förmågan inför nästa stora skogsbrand. Formerna för samverkan och ledning utvecklas och resurser prioriteras, avtalas och samövas. Samtidigt är det viktigt att utvecklingen fortsatt säkerställer att krisberedskapen är generisk och förbereder oss inför såväl det kända som det okända. Dessutom måste lärdomarna från tidigare kriser implementeras till verklig förmåga i tid före nästa stora kris.

 

Efter flera stora nationella kriser utvecklas formerna för hur arbetet ska ledas och prioriteras för att mer effektivt kunna möta framtida utmaningar. I detta arbete kan också erfarenheter från internationell krishantering bidra till att utveckla den nationella förmågan.

Krisen omfattar oftast mycket mer än det som syns med blotta ögat. Genom att förstå hur hela samhället påverkas tiden tillbaka till det normala förkortas och för människorna som drabbats snart åter bli vardag.

 

Nowhere in the world does the effects of climate change show as much as in the arctic. Abnormal temperatures and melting ices has changed the security landscape and literally created a new arena for global powers to meet. A rise in military activities in the north is clear but the changes also creates new global trade routes and opportunities.

 

Digitaliseringens möjligheter och risker

Trots oroande omvärldsutveckling och tydlig politisk inriktning visar flera exempel under senare år att säkerheten har fått stå tillbaka för andra behov och önskemål. Med skärpt lagstiftning följer krav på ökad kunskap och medvetenhet, en utvecklad informationssäkerhetskultur och system som snabbt reagerar när något brister.

Att framgångsrikt nå och kommunicera med drabbade under en kris kan vara helt avgörande för hur såväl krisen kan hanteras som hur dialogen med de drabbade förs.

Den nya säkerhetskyddslagen trädde i kraft 1 april 2019 och med den följer skärpta krav på hur frågor som hanterar Sveriges säkerhet ska hanteras. Lagstiftningen handlar om hur samhällets olika aktörer ska förebygga och skydda säkerhetskänslig verksamhet mot spioner, sabotage och terroristbrott.

I offentliga verksamheter har flera exempel uppdagats där den digitala säkerheten för samhällsviktig information brustit. Att upphandla säkra digitala tjänster är ofta komplext och enskilda leverantörers trovärdighet och avsikter är också föremål för kritisk internationell och nationell debatt. Om inte de negativa exemplen ska upprepas behöver medvetenheten och kunskapen om gällande lagstiftning öka.

 

I det digitaliserade samhället har tillgången till och nyttjandet av kontanter blivit allt mer omodernt. Säkerheten för den enskilda näringsinnehavaren ökar när kontanthanteringen minskar. Samtidigt blir det enklare för kunden när digitala tjänster löser allt fler av vardagens behov. I ett samhälle under svår påfrestning riskerar bristen på kontanter i vardagen att bli ett stort hot mot samhällets funktionalitet och säkerhet.

Samhällen i hela världen balanserar de möjligheter som följer digitaliseringen med de sårbarheter den ökade tillgängligheten skapar. Antagonister söker aktivt att försvaga och störa sin motståndare och informationsarenan blir allt mer utsatt.

 

Organiserad brottslighet, våldsbejakande extremism och terrorism

Efter terrorattentatet på Drottninggatan 7 april 2017 är terrorhotnivån fortsatt kvar på en förhöjd nivå – nya attentat kan ske. Hotet från den våldsbejakande islamistiska miljön är utifrån ett attentatsperspektiv störst men också i vit makt-miljön och den autonoma miljön finns ett mer långsiktigt hot mot samhällsordningen.

Bakom alarmerande nyhetsrubriker och höga toner i samhällsdebatten finns ett samhälle som var dag arbetar för att förebygga och hantera en allt mer publik organiserad brottslighet. Bilden av Sverige i utlandet.

 

De bakomliggande faktorerna till varför extremistiska miljöer slår rot kan skilja sig mycket. För att lyckas motverka radikalisering och öka den lokala motståndskraften krävs att samhällets hela bredd engageras i arbetet.

 

För att försvåra våldsattentat och skärpa säkerheten på offentliga platser kan såväl fysiska hinder som tekniska lösningar vara bra verktyg. För att effektivt skärpa säkerheten krävs dessutom en ökad kunskap och dialog mellan ansvariga aktörer.

 

För att försvåra våldsattentat och skärpa säkerheten på offentliga platser kan såväl fysiska hinder som tekniska lösningar vara bra verktyg. För att effektivt skärpa säkerheten krävs dessutom en ökad kunskap och dialog mellan ansvariga aktörer.

 

When a kitchen knife or a truck becomes a weapon in the hands of a politically motivated perpetrator the challenges for the society to foresee and counter an terrorist attack becomes even greater. How can collaboration increase the society resilience and counter terrorism?

 

 Demokrati, påverkan och samhällets motståndskraft

Det mer långsiktiga hotet från extremistiska miljöer riskerar att tysta samhällets röster och demokratin. Metoder inom vit makt-miljön och den autonoma miljön är systematiskt våld, hot och trakasserier som riktas mot samhällets företrädare och institutioner.

 

Krisberedskapsveckan och broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” har fått stort genomslag. Begrepp som hemberedskap och prepping har blivit trendigt och på tv visas serien ”Nedsläckt land” om hur individer kan klara sig i ett samhälle utan el.

 

I det snabbt förmedlade flödet av information frodas populistiska krafter som aktivt söker förvränga bilden av den faktiska verkligheten. Falska nyheter och desinformation har blivit lättköpta vapen for att splittra, så oro eller sälja extrema politiska åsikter.

 

Den digitala miljön är ett allt viktigare forum för kommunikation mellan människor och för aktörer som vill påverka dem. Genom att förstå hur den digitala miljön fungerar kan spridning av våldsbejakande extremism, icke-demokratisk påverkan och statspropaganda identifieras och mötas.

 

I arbetet inför riksdagsvalet 2018 tog MSB i samarbete med Lund universitet initiativ till att sammanställa aktuell forskning om hur en organisation effektivt kan möta informationspåverkan. Slutsatserna presenterades i en rapport samt en handbok för kommunikatörer med fokus på medvetenhet, förmåga att identifiera påverkan samt att möta den samma.

Det psykologiska försvaret har varit omdiskuterat och i takt med ett försämrat säkerhetsläge i Europa med påverkanskampanjer och desinformation utreds nu förutsättningarna för en samlande myndighet.

 

What can Swedes learn from that early morning police raid on the Russian company Airiston Helmi in the idyllic Finnish archipelago? For several years the Russians owned estate and property formerly of strategic interest forf the Finnish military. Even though the details of the specific case are classified, the overall lessons are intriguing.

 

Samhällets sårbarheter, beroenden och resurser

När samhället så kräver måste det finnas människor som är organiserade, utbildade och som vet sin roll för Sveriges militära och civila försvar. I takt med det återupprättade totalförsvarets utveckling krigsplaceras individer med samhällsviktiga funktioner. Hur ser organiseringen av krigsplacerade ut och är krigsplacering ett tillräckligt verktyg eller krävs andra åtgärder för att säkerställa att resurserna finns när situationen så kräver?

 

Samhällets motståndskraft är ofta knuten till den lokala förmågan att möta påfrestningar. Kommunen kan tillsammans med olika lokala aktörer öka den lokala motståndskraften genom att prioritera självförsörjningsgraden vid upphandling av mat och livsmedel, stärka lokal produktion av energi och avtala lösningar för logistik och lagerhållning.

 

Den kommunala räddningstjänstens förmåga prövas ständigt. För att stärka den förmåga krävs kontinuerlig utveckling av nya verktyg, utbildning och övning. En behovsdriven innovation för att utveckla räddningstjänsten kan bidra till nya tekniska lösningar och ökad förmåga att möta nya och gamla hot.

 

Det moderna samhället är och blir allt mer beroende av att försörjningskedjorna av grundläggande varor som energi, livsmedel och läkemedel fungerar. Beroenden är djupt sammanlänkade och för att klara försörjningen också i kris och krig krävs inte sällan åtgärder som går utanför det vardagliga.

 

Frivilliga visar återkommande att den avgörande resurs som de kan utgöra vid kriser – såväl vid mindre eftersök av saknade till mer omfattande och över tid krävande arbeten vid stora naturolyckor. För att få en väl fungerande samverkan mellan det offentliga och de frivilliga krävs att det finns väl upparbetade former för hur arbetet ska fungera. Genom den organiserade frivilligheten finns det förutsättningar att på alla nivåer i samhället kontinuerligt föra en dialog om resursbehov, utbildning och samövning. Därtill finns möjligheterna att vid kriser också engagera spontant frivilliga.

 

Som en del i den återupptagna totalförsvarsplaneringen skärps lagstiftningen kring skydd för totalförsvarsverksamhet. Lagstiftningen väntas träda i kraft 1 januari 2020 och innebär en uppdatering av tidigare skyddslagstiftning för att också omfatta bland annat objekt för posthantering och andra objekt med betydelse för Sveriges försörjningsberedskap. Därtill förtydligas lagstiftningen kring tillträde och befogenheter att stoppa drönare.

 

In the new security landscape state agencies have to follow the increasing military activities and learn how to safely operate their ordinary tasks. The continued supply of goods and enabling safe transports is vital to the modern and more dependent society. In a grey zone conflict it is likely that an antagonist aim to disrupt the complex flow of transportation. Airports and ports are important hubs and need to adjust to this increasing threat.

 

 Att förbereda samhället för krig

Den ryska annekteringen av Krim blev beviset på att den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde i snabb takt försämrats det senaste decenniet. Det har nu gått fyra år sedan regeringen 2015 fattade beslutet om att Sverige skulle återuppta totalförsvarsplanering. Det är en omfattande utmaning för samhället och kräver rätt prioriteringar och hög medvetenhet.

 

Nästa år genomförs Totalförsvarsövning 2020. Övningen samlar aktörer i hela samhällets bredd och syftar till att pröva och utveckla totalförsvarets förmåga att skydda samhällsviktiga funktioner, värna civilbefolkningen och försvara landet mot ett väpnat angrepp.

En väl fungerande hälso- och sjukvård är en av samhällets grundläggande uppgifter. Hur ser förutsättningarna ut idag för sjukvården att hantera mer allvarliga kriser och vilka åtgärder krävs för att möta totalförsvarets krav?

Totalförsvarets organisation och uppgift är stor och komplex. Sedan att arbetet med totalförsvarsplanering återupptogs 2015 har flera viktiga avstämningspunkter nåtts och allt fler aktörer engageras.

 

I en allt mer ansträngd säkerhetspolitisk utveckling i närområdet riskerar samhällets motståndskraft att över tid behöva möta en motståndare som medvetet i gråzonen utsätter samhället för återkommande prövningar.

 

Enligt överenskommelsen mellan SKL och MSB om civilt försvar för perioden 2018-2020 har kommuner och regioner uppgift att påbörja arbetet med civilt försvar.

 

When many other decided to leave the concept of Total Defence Finland was resolute to continue developing theirs. Today much can be learned from the Finnish defence doctrine and how all sectors of the government can be involved in defence planning.

 

 

Ovanstående seminariepunkter är de som kommer utgöra konferensen för Mötesplats Samhällssäkerhet med små eventuella förändringar. 

1 %
av konferensdeltagarna är intresserade av att delta på konferensen nästa gång den arrangeras
1 %
av konferensdeltagarna är mycket nöjda eller nöjda med konferensprogrammet
1 %
av konferensdeltagarna anser att affärsnyttan av att besöka mötesplatsen är mycket bra eller bra

Har du frågor eller tips gällande konferensprogrammet?

Kontakta då Henrik Karlsson, programansvarig, henrik.karlsson@samhallssakerhet.se   

Scroll to Top